Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Phân biệt Round – Around

Phân biệt Round – Around
Phân biệt Round – Around

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới với nội dung “Phân biệt Round – Around

Phân biệt Round – Around
– Dịch câu: Tôi đã đi du lịch khắp tế giới
-> I have travelled round the world (sai)
-> I have travelled around the world (đúng)

– Dịch câu: Con tàu vũ trụ bay vòng quanh thế giới trong 40 phút
-> The spaceship travelled around the world in 40 minutes (sai)
-> The spaceship travelled round the world in 40 minutes (đúng)
Nhận xét:
Around dùng trong một phạm vi diện tích nào đó
Round dùng cho chuyển động xung quanh một vật

(st)

Advertisements