Tài Liệu IELTS

Sự khác nhau giữa matching và headings trong Reading IELTS

Matching là cách gọi ngắn gọn cho loại bài Matching features, trong đó bạn được cho một danh sách các thông tin (giả sử tên người) và được yêu cầu nối với những việc họ làm/nói.

Những dạng bài Matching features thường gặp:

* Match the names of different people with what they said. (Họ cho một danh sách nhiều tên người và những câu khác nhau do những người này nói, nhiệm vụ của bạn là nối lại câu nói sao cho khớp với tên người)
* Match the names of different people and what they did (Họ cho một danh sách nhiều tên người và những việc khác nhau, nhiệm vụ của bạn là nối lại sao cho việc làm tương ứng với người làm việc)
* Match the two halves of different sentences together. (Bạn được cho các câu chưa hoàn thiện và một loạt những câu giúp hoàn thiện các câu trên, nhiệm vụ của bạn là chọn câu phù hợp để tạo thành các câu có nghĩa)

Còn dạng đề Headings thì bạn được cho một danh sách các tiêu đề cho các đoạn văn của bài, nhiệm vụ của bạn là chọn tiêu đề phù hợp cho từng đoạn.

Sở dĩ Matching và Headings khi các bạn search trên Google rối là do yêu cầu đề Headings hay có cụm từ “Match the headings”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s