Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ & GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP

 

MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ & GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP
MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ & GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP

Hôm này chúng ta sẽ cùng nhau học bài “MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ & GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP

apologize to sb for sth: xin lỗi ai về việc gì
put on: mang vào, mặc vào
admire sb of sth: khâm phục ai về việc gì
put off: hoãn lại
belong to sb: thuộc về ai
stand for: tượng trưng
accuse sb of sth: buộc tội ai về việc gì
call off: hủy bỏ, hoãn lại
congratulate sb on sth: chúc mừng ai về việc gì
object to sb/st: phản đối ai/ việc gì
differ from: khác với
infer from: suy ra từ
introduce to sb: giới thiệu với ai
approve of sth to sb đông ý với ai về việc gì
give up: từ bỏ
participate in: tham gia
look at: nhìn vào
succeed in: thành công về
look after: chăm sóc
prevent sb from: ngăn cản ai
look for: tìm kiếm
provide sb with: cung cấp
look up: tra cứu
agree with: đồng ý với
look forward to: mong đợi
beg for sth: van nài xin cái gì

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s