Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

NHỮNG TỪ LÓNG THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

 

 

 

 

NHỮNG TỪ LÓNG THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH
NHỮNG TỪ LÓNG THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Nothing :Không có gì
Nothing at all : Không có gì cả
No choice: Hết cách,
No hard feeling :Không giận chứ
Not a chance : Chẳng bao giờ
Now or never : ngay bây giờ hoặc chẳng bao giờ
No way out/ dead end : không lối thoát, cùng đường
No more : Không hơn
No more, no less : Không hơn, không kém
No kidding ? : Không nói chơi chứ ?
Never say never :Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
none of your business :Không phải chuyện của anh
No way :Còn lâu
No problem :Dễ thôi
No offense: Không phản đối

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s