Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

PHÂN BIỆT LEASE/RENT/HIRE

 

 

PHÂN BIỆT LEASE/RENT/HIRE
PHÂN BIỆT LEASE/RENT/HIRE

1. “LEASE” là thuê, mướn nhưng sự thuê mướn ở đây là dài hạn. Thường ít nhất là 1 năm. Thường lease đi với một contract có tính rang buộc, cả người mướn lẫn người cho mướn đều không có quyền bỏ ngang hay phá bỏ mà không chi trả dạng thiệt hại nào đó.
E.g: This office is available for lease. -> Cái văn phòng này đang trống để cho thuê.
2. “RENT” là cho thuê, mướn nhưng nó có tính chất ngắn hạn như 1,2 tuần chẳng hạn. Thường là thuê kiểu rent thì không có hợp đồng, nếu muốn rời đi chỉ cần báo cho chủ nhà 1-2 ngày, hoặc cứ việc rời đi không cần báo (miễn nhớ trả tiền thuê đầy đủ).

E.g: He’s going to rent a motor home. -> Anh ta sắp mướn một nhà xe kéo.
3. “HIRE” là mướn ai đó làm gì đó và trả tiền hay vật chất để họ làm. Đôi lúc hire cũng có thể là một danh từ (ví dụ: a hire hand).
E.g: This restaurant was the first to hire women as chefs -> Cái nhà hàng này là cái đầu tiên mướn bếp trưởng nữ.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s