Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

PHÂN BIỆT ACROSS VÀ THROUGH

 

PHÂN BIỆT ACROSS VÀ THROUGH
PHÂN BIỆT ACROSS VÀ THROUGH

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự khách biệt giữa 2 từ “Across” và “Through” nhé!

I.ACROSS

* Chỉ hành động:
– Qua một mặt phẳng như qua đường (across the street), qua sông (across the river), qua cầu (across the bridge), qua mặt nước đóng băng (across the ice), qua sa mạc (across the desert), hay nhảy qua (the deer jumped across the stream = con hươu nhảy qua dòng suối).
– Qua bên kia: the village is just across the border = ngôi làng nằm ngay qua bên kia biên giới.

* Vừa là giới từ (preposition) vừa là trạng từ (adverb)
– Would you like me to help you across the street? = Bác muốn cháu dẫn bác qua đường không? (Trong câu này across là preposition).
– She came in the room, walked across, and opened the window = Cô ấy vào phòng, bước qua phòng và tới mở của sổ. (Trong câu này across là adverb).

II. THROUGH

* Chỉ nghĩa qua một thể tích, một khối, một đám nhiều cây cối, như qua rừng (walk through the wood), qua đám đông (through the crowd), qua nhiều tỉnh lỵ (we drove through several towns).

* Cũng có thể làm giới từ và trạng từ
– The dog got out through a hole in the fence = Con chó chạy lọt khỏi hàng rào qua một lỗ hổng (through là preposition).
– Make sure the food is heated through = Nhớ phải hâm kỹ thực phẩm (through là adverb).

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s