Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Tiếp đón khách

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài mới với nội dung :“Tiếp đón khách“. Chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc câu dưới đây để hỏi và trả lời với những lưu ý như sau:

 

+ Say ( nên nói )

 • Could I help you?
 • May I help you?
 • What can I do for you?
 • May I help you?
 • Do you have an appointment, sir?
 • Have you got an appointment, miss?
 • Is Mr. Travis expecting you, ma’am?
 • May I have your name?
 • Just a moment, please.
 • Excuse me, Mr. Smith?
 • Excuse me, sir?

[+] sir, missmadam được dùng để gọi người mình chưa biết tên.

 • Travis will see you now, sir.
 • The manager will receive you now
 • If you’ll just follow me, sir.
 • If you’ll just go with me, miss.

 

+ Don’t say ( Không nên nói )

 • What’s your name? Chỉ dùng trong tiếng Anh thân mật (xem Unit 1)
 • Wait a minute. ( Chỉ dùng với người quen thân )
 • You! ( You không phải là danh xưng để gọi. Tuyệt đối cấm kỵ khi gọi người đôi diện là You!, You! khi cần họ chú ý.)
 • Travis is ready for you.
 • The manager

– wants to see you now.
– is ready for you và want.

[+] Đều không phù hợp trong tiếng Anh trang trọng.

 • Come with me.
  Go with me.
  Follow me.

[+] Không dùng các câu mệnh lệnh như thế này vì không lịch sự.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s