Tiếng Anh dành cho người đi làm

Những câu nói lịch sự

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài mới với nội dung “Những câu nói lịch sự“. Chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc câu dưới đây để hỏi và trả lời với những lưu ý như sau:

 

Từng câu hỏi của A được B trả lời một cách lịch sự theo thứ tự tương ứng:

 1. Nhóm 1:

Hãy học cách trả lời khẳng định ý của người hỏi.

A:

 • Is Mr. Brown coining today? (1)
 • Have you finished the report? (2)
 • You didn’t throw my report away, did you? (3)

B:

– Yes, of course, he is
– Certainly, I have.
– No, of course, I didn’t.

 1. Nhóm 2:

Hãy học cách trả lời ngược ý người hỏi.

A:

 • Is Mr. Brown coming today? (1)
 • Have you finished the report? (2)
 • Is there anything wrong with the computer? (3)

B:

 • Well, actually, no, he isn’t.
 • I’m afraid that I haven’t.
 • I’m afraid that there is.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s