250 WAYS TO SAY IT IN BUSINESS ENGLISH

INTRODUCE YOURSELF FORMALLY

Khi gặp gỡ nhau các bạn muốn chào hỏi nhau một cách trang trọng thì phải làm sao? Dưới đây là vài cách giúp các bạn thân thiện cũng như dùng từ hợp lý trong hoàn cảnh mình thích nhé.

INTRODUCE YOURSELF FORMALLY

I’d like to introduce myself
I‟d like to introduce myself. I‟m Jack Todd from Dynacore.
Let me introduce myself
Let me introduce myself. Dr Steve Perkins.
How do you do?
How do you do? My name is Helen Byrne. I run the HR division.
Nice to meet you
Nice to meet you. John Bloor. We spoke on the phone last week,
I’m delighted to meet you
I‟m delighted to meet you. My name is Jeffers.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s