Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ ( who, which, whom…. )

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM…. )

1.Khi nào dùng dấu phẩy ?
Khi danh từ đứng trước “who”,” which”, “whom”… là :
+ Danh từ riêng, tên
Ha Noi, which ….
Mary, who is …
+ Có “this” , “that” , “these” , “those đứng trước danh từ :
This book, which ….
+ Có sở hữu đứng trước danh từ :
My mother, who is ….
+ Là vật duy nhất ai cũng biết: ( Sun ( mặt trời ), moon ( mặt trăng )
The Sun, which …
2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?
– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother, who is a cook, cooks very well.
– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề, cuối mệnh đề dùng dấu chấm.
This is my mother, who is a cook .

3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ  “WHO”, “WHICH”, “WHOM”…
– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ ( “whose” không được bỏ 
This is the book which I buy.

+ Ta thấy “which” là túc từ (chủ từ là I, động từ là buy), phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :
-> This is the book I buy.
This is my book, which I bought 2 years ago.

+ Trước chữ “which” có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .

+ Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ “which” được .
This is the man who lives near my house.
“Who” là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được .
4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng “THAT” :
+ Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ :
This is my book, that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy – phải dùng which
This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in – phải dùng which
5. Khi nào bắt buộc dùng “THAT”
+ Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có người vừa có vật.
The man and his dog that ….
“That” thay thế cho: người và chó

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s