Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Mạo từ xác định “THE” (Phần 1)

 

 

MẠO TỪ XÁC ĐỊNH “THE” (PHẦN 1)MẠO TỪ XÁC ĐỊNH “THE” (PHẦN 1) MẠO TỪ XÁC ĐỊNH “THE” (PHẦN 1)

– Mạo từ xác định “the” được dùng trước cả danh từ số ítdanh từ số nhiều, đếm được và không đếm được.
I. “The” thường được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

1. Khi đi trước một danh từ chỉ người hay vật độc nhất.
E.g: The sun rises in the east.
2. Với ý nghĩa “người hay vật mà chúng ta vừa đề cập đến”
– Once upon a time there was a little boy who lived in a cottage.
E.g: The cottage was in the country and the boy had lived there all his life.
3. Trước tên các quốc gia ở dạng số nhiều hoặc các quốc gia là sự liên kết các đơn vị nhỏ.
E.g: The United States; The Netherlands
4. Trước các địa danh mà danh từ chung đã được hiểu ngầm.
E.g: The Sahara (desert); The Crimea (peninsula)
5. Trước danh từ riêng chỉ quần đảo, sông, rặng núi, đại dương.

E.g: The Thames; The Atlantic; The Bahamas

6. Trước một danh từ số ít đếm được dùng với ý nghĩa tổng quát để chỉ cả một chủng loại.
E.g: The horse is being replaced by the tractor.
7. Trước một danh từ chung có danh từ riêng theo sau xác định.
E.g: the planet Mars; the play ‘King LearÚ
8. Trước một tước hiệu gọi theo số thứ tự.
E.g: Queen Elizabeth II (Queen Elizabeth the Second)
9. Trong dạng so sánh nhất (superlatives) và trong dạng so sánh kép (double comparative)
E.g: This is the youngest student in my class.
The harder you work, the more you will be paid.
10. Trước một danh từ được một ngữ giới từ (prepositional phrase) bổ nghĩa.
the road to London; the battle of Trafalgar
11. Trước một danh từ được bổ nghĩa bằng một một mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause).
E.g: The man who helped you yesterday is not here.

12. Trước một tính từ để tạo thành một danh từ tập hợp (collective noun).
E.g: The rich should help the poor.

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s