Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Từ vựng về sinh vật biển

TỪ VƯNG VỀ SINH VẬT BIỂN
TỪ VƯNG VỀ SINH VẬT BIỂN

-fish:/fɪʃ/ con cá
-crab:/kræb/ con cua
-squid: /skwid/ mực ống
-shrimp:/ʃrɪmp/ tôm tích
-lobster: /´lɔbstə/ tôm hùm
-clam: /klæm/ con trai
-oyster: /’ɔistə/ con hàu
-scallop: /´skæləp/ sò điệp
-cockle: /´kɔkl/ sò
-octopus: /´ɔktəpəs/ bạch tuộc
-cuttlefish: /´kʌtlfɪʃ/ cá mực
-mussel /ˈmʌsəl/ : con trai, hến
-horn snail /hɔ:n sneil/ : ốc đá đen

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s