Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Sự khác nhau giữa Called &Named

 

 

Sự khác nhau giữa Called & Named
Sự khác nhau giữa Called & Named

1. This is a wonderful book named “War and Peace”. – Sai
2. This is a wonderful book called “War and Peace” – Đúng

→ Hai từ “called” và “named” có nghĩa tiếng Việt là “gọi là”, “tên là”. Trong tiếng Anh có sự khác nhau khi sử dụng 2 từ này. Chúng ta hãy xem hai từ ngày có sự khác nhau như thế nào?

+ Chúng ta không dùng named cho vật không chuyển động. Named thường dùng đặt tên cho ai đó hoặc cái gì đó chuyển động.
Ví dụ: Yesterday I met a beautiful girl named Marry.
+ Chúng ta dùng called để đặt tên, tiêu đề cho cái gì đó hoặc ai đó (có thể chuyển động hoặc không)

* Ví dụ:
– This is my dog called Bolt.
– This is a nice place called Hanoi.
– My first girlfriend is called Kate

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s