Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Giới từ thường gặp trong Anh ngữ

 

Giới từ thường gặp trong Anh ngữ.

 

Giới từ thường gặp trong Anh ngữ.

1. AT, IN, ON

– AT: dùng trước thời gian ngắn: giờ, phút giây …

At 10 o’clock; at this moment; at 10 a.m

– ON: dùng trước thời gian chỉ: ngày, thứ ngày (trong lịch …)

On Sunday; on this day….

– IN: dùng trước thời gian dài: tháng, mùa, năm, …

In June; in July; in Spring; in 2005…

2. IN, INTO, OUT OF

– IN:dùng chỉ vị trí (địa điểm – không chuyển hướng)

In the classroom; in the concert hal; in the box….

– INTO:dùng chỉ sự chuyển động từ ngoài vào trong.

I go into the classroom.

– OUT OF: dùng chỉ sự chuyển động từ trong ra ngoài.

I go out of the classroom.

3. FOR, DURING, SINCE:

– FOR :dùng để đo khoảng thời gian

For two months…

For four weeks..

For the last few years…

– DURING: dùng để chỉ hành động xảy ra trong suốt thời gian của sự vật, sự kiện:

During christman time; During the film; During the play…

– SINCE:dùng để đánh dấu thời gian

Since last Saturday, since Yesterday.

4. AT, TO

– AT: dùng chỉ sự cố định ở một vị trí nào đó tương đối nhỏ, vì nếu diện tích nơi đó lớn hơn ta dùng “in”.

At the door; At home; At school

In Ha Noi; In the world

– TO:dùng chỉ sự chuyển động tới một nơi nào đó.

Go to the window; Go to the market

5. ON, OVER, ABOVE. (ở trên)

– ON:dùng chỉ vị trí đứng liền ngay ở trên

On the table; on the desk …

– OVER: dùng chỉ các lớp/thứ tự ở lần trên (áo, quần)

I usually wear a shirt over my singlet.

– ABOVE: Với nghĩa là trên nhưng chỉ sự cao hơn so với vật khác thấp hơn.

The ceiling fans are above the pupils.

The planes fly above our heads.

6. TILL, UNTIL (tới, cho tới khi)

– TILL:dùng cho thời gian và không gian.

Wait for me till next Friday (thời gian)

They walked till the end of the road. (không gian)

– UNTIL:dùng với thời gian.

He did not come back until 11.pm yesterday. (thời gian)

 (st)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s