Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Sự khác nhau giữa “Read loudly” và “Read aloud”

 

Sự khác nhau giữa  "Read loudly" và "Read aloud"
Sự khác nhau giữa “Read loudly” và “Read aloud”
  • Read loudly: là đọc to, mà to hơn mức bình thường, thường là đủ ồn ào để làm phiền người khác.
    Ví dụ:

Could you please read more loudly? (Làm ơn đọc to hơn một chút được không?)

  • Read aloud: có nghĩa là đọc to, không phải đọc thầm, để người khác có thể nghe thấy được.
    Ví dụ:

The teacher wants a student to read the passage aloud. (Cô giáo mời một học sinh đọc to đoạn văn.)

(st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s