Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

CẤU TRÚC HAY : TO BE …

CẤU TRÚC HAY : TO BE ...
CẤU TRÚC HAY : TO BE …

• To be a good judge of wine: Biết rành về r­ợu, giỏi nếm r­ợu
• To be a good puller: (Ngựa)kéo giỏi, khỏe
• To be a good walker: Đi(bộ)giỏi
• To be a good whip: Đánh xe ngựa giỏi
• To be a good, bad writer: Viết chữ tốt, xấu

• To be a hiding place to nothing: Chẳng có cơ may nào để thành công
• To be a law unto oneself: Làm theo đ­ờng lối của mình, bất chấp luật lệ
• To be a lump of selfishness: Đại ích kỷ
• To be a man in irons: Con ng­ười tù tội(bị khóa tay, bị xiềng xích)
• To be a mere machine: (Ng­ời)Chỉ là một cái máy

• To be a mess: ở trong tình trạng bối rối
• To be a mirror of the time: Là tấm g­ơng của thời đại
• To be a novice in, at sth: Ch­a thạo, ch­a quen việc gì
• to be a pendant to…: là vật đối xứng của..
• To be a poor situation: ở trong hoàn cảnh nghèo nàn

• To be a retarder of progress: Nhân tố làm chậm sự tiến bộ
• To be a shark at maths: Giỏi về toán học
• To be a sheet in the wind: (Bóng)Ngà ngà say
• To be a shingle short: Hơi điên, khùng khùng
• To be a slave to custom: Nô lệ tập tục

• To be a spy on sb’s conduct: Theo dõi hành động của ai
• To be a stickler over trifles: Quá tỉ mỉ, câu nệ về những chuyện không đâu
• To be a swine to sb: Chơi xấu, chơi xỏ ng­ời nào
• To be a tax on sb: Là một gánh nặng cho ng­ười nào
• To be a terror to…: Làm một mối kinh hãi đối với..

• To be a testimony to sth: Làm chứng cho chuyện gì
• To be a thrall to one’s passions: Nô lệ cho sự đam mê
• To be a total abstainer (from alcohol): Kiêng r­ợu hoàn toàn
• To be a tower of strength to sb: Là ng­ười có đủ sức để bảo vệ ai
• To be a transmitter of (sth): (Ng­ời)Truyền một bệnh gì

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s