Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG “NO – NOT – NONE”

PHÂN BIỆT
PHÂN BIỆT “NO – NOT – NONE”

Cả NO – NOT – NONE đều có nghĩa là “Không”, nhưng điểm khác nhau giữa chúng là ở cách chúng được sử dụng trong văn phạm.

1. NO:

+ “NO” hầu hết được dụng như một tính từ, bổ nghĩa cho danh từ đi sau nó.

Ex: I have no choice.

He has no mercy.

She has no books.

+ “NO” dùng được với Single – Plural Countable Noun và Uncountable Noun.

Ex: no tree

no trees

no money

+ Trả lời câu hỏi “Yes – No”

Ex: Is she there? No, she isn’t.

Am I right? No, you’re not.

2. NOT:

Thường đi sau 1 động từ “TO BE”

Ex: I am not going to meet him today.

Switch off wherever a computer is not used.

3. NONE:

+ “NONE” Thường được dùng như một đại từ.

Ex: None of the pens is mine

None of us will go to that cave.

+ “NONE” dùng được với Plural Countable Noun và Uncountable Noun

Ex: None of the trees

None of the grass

+ Động từ đi sau chia theo số ít hay số nhiều đều chấp nhận được, nhưng chia theo số nhiều thì INFORMAL, thông thường người ta hay chia theo số ít.

Ex:
None of the bags is hers.

None of those chairs is going to be repaired.

* Ngoài ra, trong đối thoại thường ngày bạn sẽ nghe thấy những câu sau đây, đều mang nghĩa là “không” cả:

– Are you in good mood? – Nope. (“Nope” được xem như một slang (từ lóng), chỉ dùng trong văn nói thôi. Ở câu ví dụ này “Nope” = “No, I’m not”. Đối với “Yes” cũng thế => “Yep” .

– Do you feel bad about this? – Nope, not at all.

– Come on, this dance is fun. – Not a chance. ( = There is no chance that I will try this dance.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s