Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

TỪ VỰNG TRONG SIÊU THỊ BẰNG TIẾNG ANH

TỪ VỰNG TRONG SIÊU THỊ BẰNG TIẾNG ANH
TỪ VỰNG TRONG SIÊU THỊ BẰNG TIẾNG ANH
 • deli counter /ˈdel.i ˈkaʊn.təʳ/- quầy bán thức ăn ngon
 • aisle /aɪl/ – lối đi
 • shopping cart /ˈʃɒp.ɪŋ kɑːt/ – xe đẩy
 • frozen foods /ˈfrəʊ.zən fuːds/ – thức ăn đông lạnh
 • baked goods /beɪk gʊdz/ – đồ khô (bánh ngọt, bánh…)
 • receipt /rɪˈsiːt/ – hóa đơn
 • freezer /ˈfriː.zəʳ/ – máy ướp lạnh
 • bread /bred/ – bánh mỳ
 • cash register /kæʃ ˈredʒ.ɪ.stəʳ/- máy tính tiền
 • dairy products /ˈdeə.ri ˈprɒd.ʌkts/ – các sản phẩm từ sữa
 • canned goods /kænd gʊdz/ – đồ đóng hộp
 • cashier /kæʃˈɪəʳ/ – thu ngân
 • milk /mɪlk/ – sữa
 • beverages /ˈbev.ər.ɪdʒ/ – đồ uống
 • conveyor belt /kənˈveɪ.əˌbelt/ – băng tải
 • shelf /ʃelf/ – kệ để hàng
 • household items /ˈhaʊs.həʊld ˈaɪ.təms/ – đồ gia dụng
 • groceries /ˈgrəʊ.sər.iːz/- tạp phẩm
 • scale /skeɪl/ – cân đĩa
 • bin /bɪn/ – thùng chứa
 • bag /bæg/ – túi
 • shopping basket /ˈʃɒp.ɪŋ ˈbɑː.skɪt/- giỏ mua hàng
 • customers /ˈkʌs.tə.mərs/ – khách mua hàng
 • checkout counter/ˈtʃek.aʊt ˈkaʊn.təʳ/- quầy thu tiền
 • produce /prəˈdjuːs/ – các sản phẩm
 • check /tʃek/ – séc
 • snacks /snæks/ – đồ ăn vặt

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s