TIẾNG ANH DÙNG Ở NGÂN HÀNG

TIẾNG ANH DÙNG Ở NGÂN HÀNG
TIẾNG ANH DÙNG Ở NGÂN HÀNG

I’d like to open an account
Tôi muốn mở tài khoản

I’d like to open a fixed account
Tôi muốn mở tài khoản cố định

I want to open a current account. Could you give me some information?
Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?

I’d like to close out my account
Tôi muốn đóng tài khoản

I need to make a withdrawal
Tôi cần rút tiền

I’d like to withdraw 3 million VND against this letter of credit
Tôi muốn rút 3 triệu đồng với thư tín dụng này

I want to set up an account
Tôi muốn lập 1 tài khoản

I want to deposit 5 million into my account
Tôi muốn gửi 5 triệu vào tài khoản

I need a checking account so that I can pay my bill
Tôi cần mở tài khoản séc để tôi có thể thanh toán hóa đơn

We’d like to know how we open a checking savings account
Chúng tôi muốn biết cách mở tài khoản séc tiết kiệm

I want to know my balance
Tôi muốn biết số dư trong tài khoản

Please tell me what the annual interest rate is
Vui lòng cho tôi biết lãi suất hàng năm là bao nhiêu

Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?

Is there any minimum for the first deposit?
Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?

Can I open a current account here?
Tôi có thể mở tài khoản vãng lai ở đây được không?

What is the annual interest rate?
Lãi suất hàng năm là bao nhiêu?

What if I overdraw?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rút quá số tiền quy định?

What kind of account do you prefer?
Anh thích loại tài khoản nào hơn?

Please tell me how you would like to deposit your money?
Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?

Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?

Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé

How much do you want to deposit with us?
Ông muốn gửi bao nhiêu?

The interest rate changes from time to time
Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ

The interest is added to your account every year
Số tiền lãi được cộng thêm vào tài khoản mỗi năm

Please fill in this form first
Trước tiên anh làm ơn điền vào phiếu này

Please enter the password
Anh vui lòng nhập mật mã

Here is your passbook
Đây là sổ tiết kiệm của anh

Your deposit is exhausted
Tiền gửi của anh đã hết rồi ạ

Your letter of credit is used up
Thư tín dụng của ông đã hết hạn sử dụng

Fill out a withdrawal form, please
Ông vui lòng điền vào phiếu rút tiền nhé

Please write your account number on the back of the cheque
Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé

Just sign your name in it
Ông chỉ cần ký tên mình vào đó

If you open a current account you may withdraw the money at any time
Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s