Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Một số thành ngữ hay trong tiếng Anh

Một số thành ngữ hay trong tiếng Anh
Một số thành ngữ hay trong tiếng Anh

1. “Words are but Wind”
– Lời nói gió bay
2. “Empty vessels make most sound”
– Thùng rỗng kêu to
3. “Fire proves gold, adversity proves men”
– Lửa thử vàng, gian nan thử sức
4. “Stronger by rice, daring by money”
– Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
5. “Lucky at cards, unlucky in love”
– Đen tình, đỏ bạc
6. “Speech is silver, but silence is golden”
– Lời nói là bạc, im lặng là vàng
7. “We reap as we sow”
– Bụng làm, dạ chịu/Gieo gió gặp bão
8. ‘Laughter is the best medicine”
– Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
9. “Neck or nothing”
– Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
10. “A clean hand wants no washing”
– Cây ngay không sợ chết đứng

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s