Một số thành ngữ hay trong tiếng Anh

Một số thành ngữ hay trong tiếng Anh
Một số thành ngữ hay trong tiếng Anh

1. “Words are but Wind”
– Lời nói gió bay
2. “Empty vessels make most sound”
– Thùng rỗng kêu to
3. “Fire proves gold, adversity proves men”
– Lửa thử vàng, gian nan thử sức
4. “Stronger by rice, daring by money”
– Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
5. “Lucky at cards, unlucky in love”
– Đen tình, đỏ bạc
6. “Speech is silver, but silence is golden”
– Lời nói là bạc, im lặng là vàng
7. “We reap as we sow”
– Bụng làm, dạ chịu/Gieo gió gặp bão
8. ‘Laughter is the best medicine”
– Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
9. “Neck or nothing”
– Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
10. “A clean hand wants no washing”
– Cây ngay không sợ chết đứng

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s