Hỏi và trả lời về thời tiết trong tiếng Anh

Hỏi và trả lời về thời tiết trong tiếng Anh
Hỏi và trả lời về thời tiết trong tiếng Anh

1. Hỏi và trả lời về thời tiết trong ngày hôm nay, chúng ta sử dụng mẫu câu:
– What’s the weather like today?

(Thời tiết hôm nay như thế nào?) or How do you feel today?
– It’s + thời tiết (hot, cold…)

( Thời tiết hôm nay …)
2. Hỏi và trả lời về thời tiết tại một địa điểm, chúng ta sử dụng mẫu câu:

– What’s the weather like in + địa điểm (Hà Nội, Đà Nẵng…)

– It’s + thời tiết (hot, cold, windy…)

3. một số tính từ chỉ thời tiết được biến thể từ Danh từ + đuôi để tạo ra tính từ có nghĩa là nhiều hoặc đầy….
Ex:
cloud=> cloudy = nhiều mây
sun=> sunny = đầy nắng
wind=>windy = nhiều gió
rain=.rainy =có mưa
snow=> snowy= đầy tuyết
Stormy =có bão
breezy: Có gió mạnh

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s