Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

1 SỐ CỤM TỪ VỚI TAKE

1 SỐ CỤM TỪ VỚI TAKE.

1 SỐ CỤM TỪ VỚI TAKE
1 SỐ CỤM TỪ VỚI TAKE.

1. Take a seat: ngồi xuống
2. Take a sight on sth: nhắm vật gì
3. Take a smell at sth:đánh rơi vật gì
4. Take a spring: nhảy
5. Take a step: đi 1 bước
6. Take a true aim: nhắm trúng
7. Take a wife: lấy vợ
8. Take shower: đi tắm
9.Take advantage of sth: lợi dụng cái gì
10.Take a walk: đi dạo.
( Sưu tầm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s