[Daily English] Hỏi và thể hiện quan điểm

anh van giao tiêp

what do you think? cậu nghĩ thế nào?

I think that … mình nghĩ là …

I hope that … mình hi vọng là …

I’m afraid that … mình sợ là …

in my opinion, … theo quan điểm của mình, …

I agree mình đồng ý

I disagree hoặc I don’t agree mình không đồng ý

that’s true đúng rồi

that’s not true không đúng

I think so mình nghĩ vậy

I don’t think so

I hope so mình hi vọng vậy

I hope not

you’re right cậu nói đúng

you’re wrong cậu sai rồi

I don’t mind mình không phản đối đâu

it’s up to you tùy cậu thôi

that depends cũng còn tùy

that’s interesting hay đấy

that’s funny, … lạ thật,…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s