Common Mistakes

Common Mistakes: Aim at, not on or against

Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về từ “Aim”.

“Aim” sẽ đi với giới từ “At” nhưng không thể dùng với “on” hoặc là “against”.

Các bạn xem ví dụ minh họa bên dưới nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s